ಸುಳ್ಯ| ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ವಿಫಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್

ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ವಿಫಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್..

Leave A Reply

Your email address will not be published.