ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು :

ಇಂದಿನ ಪ್ರಸುತ್ತ  ಆಧುನಿಕ ಯುವ ಜನಾಂಗವು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ದೂರಲೋಚನೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಿಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. “ಹಣಕ್ಕಿರುವ ಬೆಲೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ” ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ವಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಿವಂತನಾದರು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯೆಂಬುದು ಸಹ – ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ  ಒಬ್ಬನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತಿಳಿದು -ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಇಂದು ಜಂಗಮವಾಣಿಯಂತಹ  ಸಂವಹನ …

ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು : Read More »