ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ | ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ

ಬಜೆಟ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ವಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ!!! ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ₹ 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ: ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ,ಬಜೆಟ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ… ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ₹ 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ …

ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ | ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ Read More »