ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ತುಳು ಭಾಸೆ ನಲಿಪಡ್ … ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡ್..

ಭಾಸ್ಕರ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು

ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಗಡಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಕೆರೆ ಉಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುತ ವಿಸ್ತಾರ

ನಮ್ಮ ನಾಡ್ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೆರೆಯಿನ ನಾಡ್, ಮಾಯಶಕ್ತಿಲ್ ಕಾರಣಿಕ ತೋಜಾಯಿನ ನಾಡ್ , ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಡ್ ಲೋಕೊನ್ ಕಾಪೆರ ಸಾನಿಧ್ಯೊಡು ಕುಳ್ಳುದಿನ ನಾಡ್ , ನಾಗ ಜಿಡೆತ ಕಳೆ ಇತ್ತುನ ನಾಡ್. ಗಿರಿ ಶಿಖರಲೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಯನ ಜಡೆಂದು ಪಂನ್ಪ , ನೀರುನ್ ಅಪ್ಪೆಂದ್ ಪನ್ಪ . ಕೈಕಾಂಜಿಲೆಗುಲ ಜನಕ್ಕೊಲ ಅಯಿನವೆ ಆಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು , ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ ಸಂತಂತಿ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು, ಅಯಿನ ಸಂತಂತಿ ನಾಶ ಆನಗ ನರಮಾನಿಲೆನ ಸಂತಂತಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡುಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ, ಆರಾಧನೆ, ಪಾಡ್ದನ , ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಈ ದೇಶಡ್ ವಾ ಮೂಲೆಡುಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ಕೇರಳನ್ ದೇವೆರ್ನ ನಾಡುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲೆನ ಭಾಸೆ ತುಳು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಜನಕುಲ್ ಉಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಸೆನೆ ಪಾತೆರುವೆರ್. ತುಳು ಭಾಸೆ ಖಾಲಿ ಭಾಸೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನ್ ತೋಜಪುಂಡು.ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ೧೬೩೬ ಭಾಸೆಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಸೆಲ್ ಆತ. ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಭಾಸೆ ದಾಯೆ ನಾನಲ ಆತುಜಿ….!!

ಈತ್ ವರ್ಸಡ್ ಏರೆಗುಲ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಸೆಯಾತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆತುಜಿಂದ್ ಪನ್ಪುನವು ಬೇಜಾರ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಸೆಗ್ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಸೆನ್ ಕಲ್ಪಯರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.

*ಏತ್* *ಪೊರ್ಲುದ* *ಭಾಸೆ* *ನಮ್ಮ* *ತುಳು* *ಸಾರ* *ಎಸಲುದ* *ತಾಮರೆ* *ಪಂಡಿ* *ಬಾಯಿಡ್* *ಕೇಂಡಿ* *ಕೆಬಿಡ್* *ಉರ್ಕುಂಡು* *ನೊರೆ* *ನೊರೆ* ಉಂದು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈ ತುಳು ಭಾಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಣೆ ಮಲ್ತುನ ಸಾಲ್. ನಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಡ್ ಎಂಚ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಳು ಭಾಸೆನ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಸೆ ಮಾಲ್ಪೊಡುಂದ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ . ಆರೆಗ್ ನಮ ಬೆರಿಸಹಾಯ ಕೊರೊಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಡು ನಮ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನೊಡು. ತುಳು ಭಾಸೆನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಭಾಸೆಗ್ ಅತುಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಸೆರ್ದ್ ತುಳು ಭಾಸೆಗ್ ತರ್ಜಮೆ ಆವೊಡುಂದ್ ಆಂಡ ಯುನಿಕ್ ಕೋಡು ಬೋಡು. ಆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಡು ಇಜ್ಜಿ.

ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಚಾ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ

ತುಳು ಭಾಸೆನ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಸೆ ಮಾಲ್ಪೆರ ರಾಜಕೀಯದ ಇಚ್ಚಾಸಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು . ನಮ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಈತ್ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕೆರ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಏರ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರ ದೆಪ್ಪುಜೆರ್. ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ದಕುಲ ಪಾತೆರುಜೆರುಜೆರ್ . ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಸೇರುಂಡ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುಂಡ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು. ದಯಮಾಲ್ತುದು ತುಳು ಭಾಸೆನ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಸೆ ಮಾಲ್ಪೆರ ಬೆರಿಸಹಾಯ ಕೊರೊಡುಂದ್ ನಟ್ಟೊನುವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನು ದೇವಭಾಸೆ ಪನ್ಪರ್‌ , ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ತುಳು . ಅಂಚಾದ್ ದೇವ ಭಾಸೆದ ಮೂಲ ತುಳು ಪಂಡ್ದ್ ನಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಸೆಗ್ ನಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಡು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ ೩.೬೦ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡ್. ತುಳುನಾಡು ಭವನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಲಕ್ಕುಲ ತುಳುವ ಲಕ್ಕುಲ ತುಳುವ

ಇಂಚನೆ ಜೆತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಒರಿವಾ

ಗುಡ್ಡೆತ ನಡುತ ಕಡಲ್ದ ಬರಿತ

ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆನ್ ಲಕ್ಕಾಲ

ಆಯೋಗು ಮಾಯೋಗು ತರೆ ತಗ್ಗಾಲ

ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ್ ಮೊಕೆಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲ

? ಭಾಸ್ಕರ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು
Leave A Reply